contact
languagelanguage
vyhledej v textu
  
Nákupní košík je prázdný
Podporujeme:
creativesociety.com
creativesociety.com

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEBTILIA LABORATORIES s.r.o., Společnost vedená u vedená u Městského soudu v Praze, C 220524 IČ: 02527553, sídlo/provozovna 5. května 44, 273 08 Pchery, Česká republika

Zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Základní pojmy

Poskytovatelem se rozumí společnost TILIA LABORATORIES s. r. o.
Objednatelem se rozumí zákazník společnosti TILIA LABORATORIES s. r. o.
Objednávkou se rozumí objednávka jakoukoli formou (prostřednictvím online objednávkového formuláře, elektronické pošty, telefonicky, písemným stykem apod.).
Výkonem poskytovatele se rozumí služba poskytnutá poskytovatelem objednateli (vyšetření, test, analýza, apod.) na základě smluvního ujednání stran, resp. na základě objednávky zaslané objednatelem, potvrzené poskytovatelem. Výkonem může dále být provedení přednášky, semináře apod.
Výsledkem se rozumí výsledek výkonu (vyšetření, testu, analýzy apod.) poskytovatele, tj. písemný údaj v listinné, elektronické podobě, popřípadě sdělený telefonicky, zasílaný poskytovatelem objednateli.

Odběr vzorků

Poskytovatel provádí vyšetřování vzorků odebraných veterinárními lékaři, popřípadě jinými osobami (chovatel, majitel apod.) Poskytovatel standardně neodebírá vzorky biologického materiálu ve své provozovně. Osoba provádějící odběr nese zodpovědnost za správný postup při odběru vzorku.

Transport vzorků

Transport vzorků k poskytovateli je prováděn kurýrní či poštovní službou, kontaktní informace jsou uvedeny v sekci Kontakty na webových stránkách poskytovatele. Po předchozí telefonické domluvě je možné doručení materiálu určeného k vyšetření též osobně objednatelem, nebo jím pověřenou osobou.

Příjem vzorků

Uvede-li objednatel při registraci/objednávce svůj e-mail, bude informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na uvedené adrese.

V případě nedostatečné kvality či množství zaslaného biologického materiálu/vzorku, nebo změny rozsahu vyšetření na základě předchozí písemné či ústní (telefonické) domluvy objednatele s poskytovatelem v průběhu vyšetření, nebo při může být objednatel požádán o nový odběr vzorku.
Po přijetí zaslaného vzorku poskytovatelem se tento stává majetkem poskytovatele a může být dále využit např. pro účely vnitřní kontroly kvality práce laboratoře, k výzkumným účelům apod.

Odmítnutí provedení vyšetření poskytovatelem

Poskytovatel objednané vyšetření neprovede, pokud není dodán biologický materiál/vzorek, nebo pokud byl pro vyšetření zvolen objednatelem nevhodný typ či množství materiálu/vzorku.
Poskytovatel odmítne provedení vyšetření vzorku v případě jeho chybného označení, které znemožňuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Poskytovatel může dále odmítnout provedení vyšetření vzorku v případě poškození a kontaminace vzorku v průběhu transportu, či při doručení vzorku v nevhodném obalu (znečištění, netěsnosti, nevhodný materiál apod.).
O případném odmítnutí provedení vyšetření rozhoduje vedoucí laboratoře, který následně bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje objednatele s návrhem dalšího postupu.

Storno provedení vyšetření/testu/analýzy

Objednávku lze kompletně a bez úhrady stornovat pouze před převzetím vzorku poskytovatelem.
V případě převzetí vzorku poskytovatelem a zahájení vyšetření bude účtována sjednaná cena dle provedeného rozsahu vyšetření.

Zrušení registrace na přednášce/vzdělávací akci

Objednatel může zrušit svou účast na přednášce/vzdělávací akci, o zrušení účasti musí být poskytovatel vyrozuměn písemně e-mailem na adresu poskytovatele. Zrušení na základě telefonické domluvy nebude akceptováno.
Při zrušení do 14 dnů před termínem plánované přednášky/vzdělávací akce není účtován storno poplatek, pouze manipulační poplatek 50Kč.
Při zrušení do 7 dnů před termínem plánované přednášky/vzdělávací akce je účtován storno poplatek ve výši 100 Kč.
Při pozdějším zrušení činí storno poplatek 100 % ceny registračního poplatku.

Cena za poskytnutí služby

Ceny za provedení služeb/vyšetření jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.
Faktury za provedení služby vystavené poskytovatelem jsou splatné 14 dnů po jejich vystavení.
Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou platby, dohodly se smluvní strany na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
Strany se dohodly, že objednatel není oprávněn k jednostrannému zápočtu svých pohledávek vůči poskytovateli se splatnou fakturou vystavenou poskytovatelem, ledaže závazek vůči objednateli byl poskytovatelem výslovně uznán co do důvodu i výše.
V případě, že objednatel neposkytne poskytovateli součinnost nezbytnou k plnění závazků poskytovatele, je poskytovatel oprávněn odložit poskytnutí objednané služby do doby poskytnutí součinnosti a účtovat objednateli náklady, které mu s touto prodlevou prokazatelně vznikly. Ceny za poskytnutí služby jsou stanoveny v ceníku poskytovatele platnému ke dni vytvoření objednávky.
Výsledky jsou standardně zasílány elektronicky, při objednatelem vyžádaném zaslání poštou bude účtován poplatek 45 Kč v rámci ČR, 250 Kč mimo ČR.

Způsob úhrady

Vkladem na účet
Převodem z účtu
Službou Paypal
Platební kartou (po zprovoznění platební brány na webových stránkách poskytovatele)

Výsledky činnosti poskytovatele

Výsledek vyšetření se vždy vztahuje pouze k testované položce.
Objednatel je oprávněn použít výsledky výkonu poskytovatele bez jakéhokoliv omezení, a to od okamžiku, kdy mu byly poskytovatelem zaslány. Zpráva o výsledku vyšetření nesmí být bez souhlasu poskytovatele reprodukována jinak než celá. Poskytovatel je oprávněn tyto výsledky užít výlučně pro své interní účely.
Po uplynutí jednoho roku ode dne zaslání výsledků objednateli ze strany poskytovatele (v případě souhlasu objednatele i dříve) je poskytovatel rovněž oprávněn užít tyto výsledky bez omezení dle svého uvážení, a to i ve prospěch třetích osob, při zachování zásad ochrany osobních údajů dle platné legislativy.
Poskytovatel je oprávněn užít neomezeně pro své účely nebo pro účely třetích osob know - how, pracovní postupy, metodiku práce, software a zkušenosti, a to i pokud k nim dospěl při činnosti na základě smluvního ujednání s objednatelem.
Poskytovatel se zavazuje zaslat objednateli výsledky ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k jejich povaze a dosažitelnosti.

Odpovědnost za výsledky vyšetření

Poskytovatel odpovídá za kvalitu výsledků vyšetření.
Poskytovatel neodpovídá za to, zda identita jedince, ze kterého byl vzorek odebrán, nebyla řádně ověřena, nebo zda byl vzorek špatně identifikován na základě špatného označení.
Poskytovatel nese odpovědnost za škodu pouze ve vztahu ke skutečné škodě, nikoliv však ve vztahu k ušlému zisku nebo jakýmkoliv nepřímým nebo následným škodám.
Poskytovatel za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoliv následky způsobené využitím závěrů a výsledků zkoušek, či za jejich rozdílnou interpretaci.
Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou interpretací výsledků vyšetření ze strany objednatele a případné další škody, které na základě výše uvedeného vzniknou.

Reklamace

Reklamační řád stanovuje podmínky, rozsah a způsob uplatnění odpovědnosti poskytovatele za vadný výsledek služby, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Princip reklamace výsledků odpovídá běžné praxí poskytovatelů služeb obdobného charakteru.
Výsledek vyšetření může objednatel reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději pak do dvou let od předání zprávy o výsledku.
Reklamované výsledky vyšetření musí pocházet ze vzorků, které mají veterinárním lékařem ověřený průběh odběru.
Při reklamaci výsledků, které mohou ze své podstaty mít proměnné hodnoty v čase (vyšetření na přítomnost mikrobiologického etiologického agens) musí objednatel přiložit výsledek druhé laboratoře, která provedla stejný typ vyšetření na stejném typu vzorku (dle principu tzv. párových vzorků).

Způsob uplatnění reklamace

Reklamace se podává písemně, zasláním na adresu provozovatele, popřípadě elektronickou poštou.
Jsou-li splněny podmínky pro reklamaci a reklamace objednatelem řádně doložena, zahájí provozovatel reklamační řízení bez zbytečného odkladu.
Poskytovatel reklamaci vyřídí během 30 dnů od zahájení reklamačního řízení, pokud objednatel neschválí lhůtu delší. O výsledku reklamace informuje objednatele písemně zasláním na adresu objednatele, popřípadě elektronickou poštou.
Poskytovatel v případě prokázání vadného reklamovaného výsledku vystaví opravnou zprávu.
Je-li reklamace shledána oprávněnou, uhradí poskytovatel objednateli částku ve výši objednatelem zaplacené ceny, a to nejpozději do 10 dnů od sdělení bankovního účtu objednatelem.

Zpracování osobních údajů a zásady jejich ochrany

Vypracované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR“).
Zásady ochrany osobních údajů stanovují základ, podle kterého poskytovatel zpracovává jakékoliv osobní údaje získané v souvislosti s předmětem činnosti, s využitím služeb poskytovatele, dále emailů, jiných zpráv a použití jiné komunikace s objednatelem.
Objednatel svým výslovným souhlasem s obchodními podmínkami a těmito zásadami přijímá znění a postupy popsané v těchto zásadách.
Poskytovatel za účelem uzavření smlouvy s objednatelem a plnění služby musí zjišťovat a zpracovávat osobní údaje. Právním základem pro zpracování osobních údajů je dále zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele). Poskytnutí údajů je dobrovolné, v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy je však podmínkou vzniku smluvního vztahu.
Osobními údaji jsou jméno, příjmení, adresa, kontaktní spojení včetně elektronických kontaktů, další sdělené údaje a údaje, které poskytovatel vytvořil zpracováním údajů takto získaných a výsledkem služby. Poskytovatel osobní údaje zpracovává v podobě, v jaké je získá od objednatele, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány.
Zpracování osobních údajů se provádí manuálně i automatizovaně pro účely provedení služby, a to po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování. Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích objednatele a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Objednatel je oprávněn písemně požádat poskytovatele o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění smlouvy, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, nahlížet do osobních údajů, požádat o změnu údajů a jejich aktualizaci, omezit rozsah osobních údajů, má právo na výmaz osobních údajů a další práva vyplývající z právních předpisů.
Všechny osoby, které v rámci plnění svých pracovních či jiných povinností přicházejí do styku s osobními údaji klientů, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
V případě, že se objednatel domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že poskytovatel osobní údaje zpracovává pro účely oprávněných zájmů, má objednatel kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku je možné vznést u poskytovatele. Pokud objednatel takovou námitku vznese, bude poskytovatel oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami objednatele, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 5. 2019 a platí do odvolání.

TILIA LABORATORIES s.r.o.
IČO: 025 27 553
V Pcherech, dne 1.5.2019

   Copyright © 2024 Tilia Laboratories
Návštěvy   On-line: 1 * Návštěvy dnes 0    Celkem 1 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů | 

(c) Copyright 2019 Tilia Laboratories